LÆRERE PÅ BARNEHAGEBESØK - skoleforberedelse


Jeg savner lærerne i barnehagen! Ikke fordi jeg mener de må være der som et personale, men jeg savner at de kommer på besøk, som skoleforberedende tiltak for førskolebarna.

Hospitering
Vi er opptatt av at vi som jobber i barnehagen skal vite noe om hvordan barna får det i skolen, men det er faktisk like viktig for barna som begynner på skolen at lærerne vet noen om hvordan barna har hatt det i barnehagen. Det er deres status når de kommer til skolen, men hvis ikke lærerne vet noe om det – ved eget besøk – så vil det heller ikke få naturlig status å snakke noe om det. Ditto vil ikke barna oppleve at det de har med seg av kunnskap og erfaring fra barnehagen teller i skolen; det som ikke blir snakket om kan ikke være viktig.

Jeg tror det er flere førskolelærere som har hospitert i skoler, enn det er lærere som har hospitert i barnehager. Selv har jeg både hospitert og jobbet i skolen, og fått verdifull erfaring fra dette som jeg har tatt med tilbake til barnehagen. Denne erfaringen – ved å være i skolen – kunne jeg ikke fått ved bare å lese eller høre om det samme.

Utdanningsforbundets skolestartbrosjyre
Det er med glede jeg ser i Utdanningsforbundets skolestartbrosjyre 'Med spent forventning….' – en veldig god og kortfattet brosjyre forøvrig –  at et av punktene som det anbefales å få gjennomført før skolestart nettopp er at “lærere og førskolelærere skal hospiterer i hverandres virksomheter, slik at de får felles erfaringer med innhold og arbeidsformer”.

Kunnskapsdepartementets veileder
I Kunnskapsdepartementets veileder for skolestart fra 2008 'Fra eldst til yngst' uttaler en lærer: ”Vi i skolen vet for lite om hva de har jobbet med i barnehagen før vi tar imot barna. Jeg har savnet å ha kjennskap til barna og hva de kan, for å kunne gi dem bedre oppfølging fra starten.”

Videre i heftet kan vi lese: "Det kommende skolebarnet har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter fra barnehagen på flere områder, som et godt grunnlag for skolestart. Ved at skolen er kjent med og bygger videre på dette kan det bidra til sammenheng og kontinuitet i det tidlige lærings- og omsorgstilbudet. Målet må være å skape forbindelseslinjer mellom de to institusjonene slik at det ikke overlates til barnet selv å finne veien i alt det nye det møter."

Oppfordring til kommunene
Kunnskapsdepartementet uttaler at “kommunen som lokal barnehagemyndighet og skoleeier har som oppgave å sette sammenheng og overgang på dagsorden og å motivere virksomhetene til å finne fram til sine egne tiltak. Et virkemiddel kan være å arrangere konferanser, felles samlinger eller kurs. En annen mulighet kan være å etablere faglige forum, nettverksgrupper eller samarbeidsgrupper der lærere fra barnehager og skoler møtes. Dette kan skape større forståelse for arbeidet som gjøres i de to ulike institusjonene.”

Faglig forum
Jeg skulle ønske at kommunene tok oppfordringen fra Kunnskapsdepartementet om å opprette et faglig forum mellom de ulike institusjonene. Vi – som jobber i de ulike institusjonene – har mye å lære av hverandre, og barna vil profittere mye på det i form av en tryggere skolestart med raskere innlæringsfase. Vi vet at det er når man er trygg og kjent at man lærer best og raskest, og det vil vi jo at våre barn skal få oppleve?

En vinn-vinn situasjon
I Utdanningsforbundets medlemsblad har jeg nettopp lest uttalelser fra nyutdannede lærere som savner mer relevant praksis før de blir kastet ut i klasser helt på egenhånd, etter endt lærereksamen. Vedkommende nyutdannede lærer uttalte at det var stor forskjell på å ha praksis sammen med andre studenter i klassen, enn å ha klassen alene. Selv om de hadde hatt såkalt skoleovertakelse hadde de ikke prøvd seg på det som ble virkeligheten når de var ferdigutdannet lærer.

Hva med å ha skoleovertakelse for en dag på de ovennevnte prinsippene, og at den dagen kunne brukes til at lærerne kom på hospitering i barnehagen til førskolebarna? Praktisk gjennomførbart tror jeg det skulle være, og en vinn-vinn situasjon for alle!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Eksplosive barn

Barndommens elv

Barns egne uttrykk etter traumatiske opplevelser