Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2010

Doktorgrad i gråt og omsorg i barnehagen

Da jeg gikk på Høgskolen i Vestfold, førskolelærerutdanningen, fikk vi ved noen anledninger høre Else Foss snakke om etikk og makt. Hun la inn over oss alvoret ved å være en voksen omsorgsperson overfor barn. Det ligger mye makt i det å være voksen med ansvar for barn. Denne makten må ivaretas med stor ydmykhet. Det skal så lite til for at helt "vanlige" væremåter blir til maktmisbruk, spesielt overfor barn. Nå har Else Foss tatt en doktorgrad i 'Gråt og omsorg i barnehagen' og om ”Den omsorgsfulle væremåte. En studie av voksnes væremåte i forhold til barn i barnehagen." Og via en feltstudie av gråt påvises det hva som faktisk fremmer og hemmer barns livsmuligheter i barnehagen.  Jeg referer: Studiens overordnede funn tar utgangspunkt i de meget få observasjonene hvor voksne oppførte seg på en negativ måte overfor gråtende barn. Å ignorere barnegråt ved å unnlate å se, høre og berøre barna, omtales i avhandlingen som omsorgssvik – selve motsatsen til den om

BARN OG PSYKISK HELSE, noen gode hjelpelenker

KURS I FAMILIESAMTALER: "Kurs i familiesamtaler med barneperspektiv, er en god forberedelse til å håndtere de endringer som er foreslått i Helsepersonelloven (Ot.prp. nr. 84 (2008-2009). Forslaget vil gi barn med foreldre som har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade rettigheter som pårørende. De vil få rett til informasjon og nødvendig oppfølging." (Via foreningen Voksne for barn vfb.no og oppvekstbanken.no) http://www.oppvekstbanken.no/xp/pub/venstre/gul/start INFORMATIVT HEFTE som kan skrives ut og brukes i bhg: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00012/Se_meg_i_barnehagen__12621a.pdf ILLUSTRERENDE PAPIRDUKKE som viser ulike følelsesuttrykk: http://www.mentalhelse.no/filestore/postkort.pdf ARTIKKEL I DAGBLADNETT, et program for foreldre, lærere og barn: http://www.dagbladet.no/kultur/2008/12/29/559982.html     Flere artikler om samme tema: http://deutroligearene.no/media/